Our Shop

SHRI KETU YANTRA

SHRI KETU YANTRA

MANGAL YANTRA

MANGAL YANTRA

MAHA LAKSHMI YANTRA

MAHA LAKSHMI YANTRA

MAHA MERETUMJAI YANTRA

MAHA MERETUMJAI YANTRA

SHRI KASHT NIVARAN YANTRA

SHRI KASHT NIVARAN YANTRA

SHRI SHANI YANTRA

SHRI SHANI YANTRA

SHRI NRESINH YANTRA

SHRI NRESINH YANTRA

SHRI SHRI YANTRA

SHRI SHRI YANTRA